Tauragės lopšelio-darželio

Savivaldos institucijos

Lopšelio-darželio Taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti pedagogams, aptarnaujančio personalo darbuotojams, tėvams ir vietos bendruomenei.

Vaikų interesams taryboje atstovauja tėvai.

Darželio tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytojaIndrė Rusteikienė, Mob. +370 656 77550

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir ugdymo klausimams spręsti.

Vadovauja direktorė Viktorija Paulauskienė, tel. (8 446) 62 693, mob. +370 682 18023 el. p. viktorija.paulauskiene@tauragesazuoliukas.lt

Tėvų komitetas – renkamas kasmet grupių tėvų susirinkimuose. Atstovauja grupių tėvų interesams, inicijuoja tėvų ir darželio partnerystę.

Grupių tėvų komitetai – grupės tėvų susirinkime išrinkti tėvai. Komitetas inicijuoja grupės tėvų ir auklėtojų veiksmingą bendradarbiavimą, idėjų įgyvendinimą ugdymo(si) procese.