Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad nuo 2019 m. kovo 25 d. Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmuo turi teisę:

·         Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.

·         Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis.

·         Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis.

·         Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys.

·         Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas.

·         Perkelti savo duomenis.

·         Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“  paskirtas atsakingas asmuo už duomenų apsaugą –  raštinės administratorė Ieva Stasytytė.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo šias užduotis:

·         informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;

·         stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;

·         paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį;

·         bendradarbiauja su priežiūros institucija;

·         atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmuo, dėl jo asmens duomenų pažeidimo ar detalesnės informacijos, gali kreiptis į lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ įgaliotą asmenį, atsakingą už duomenų apsaugą –  raštinės administratorę Ievą Stasytytę, el. p. ieva.stasytyte@tauragesazuoliukas.lt,  tel. +370 446 62 692

Jeigu asmuo nesutinka su Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ įgalioto asmens atsakingo už duomenų apsaugą atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),  Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenų saugos įstatymas

Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  asmens duomenų tvarkymo taisyklės