Psichologas

Tauragės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

REIKALAVIMAI

 • 1. Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai psichologui:
 • 1.1. ne žemesnis, kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu.
 • 1.2. gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams;
 • 1.3. gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • 1.4. gebėti bendradarbiauti su grupės auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, konstruktyviai sprendžiant ugdytinių problemas.
 • 1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti su elektroniniu dienynu.
 • 1.6. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • 1.7. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus.

ĮMONĖ SIŪLO

 • Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia atranką psichologo pareigybei užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
 • Darbo krūvis – 1.0 etatas.
 • Pareigybės lygis – A1
 • Darbo sutartis – neterminuota

PAPILDOMA INFORMACIJA

 • Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
 • 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 • 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 • 4. Gyvenimo aprašymą.
 • Dokumentai priimami iki 2021 rugpjūčio 23 d. 16 val. įstaigos raštinėje arba el. paštu: rastine@tauragesazuoliukas.lt
 • Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 • Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
 • Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2021 m. rugpjūčio 24 d.
 • Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai el. paštu ir/ar telefonu.
 •  Informacija – tel. 8-446 62692
Atlyginimas (bruto):
1244-1580 Eur